Missie en visie

Missie en visie

Veluwenkamp wil voor opdrachtgevers in de publieke- en private sector de landelijke specialist zijn in cultuurtechniek. Als hoofdaannemer staan wij de opdrachtgevers ter zijde met gedegen advies, materieelverhuur en de perfecte uitvoering van cultuurtechnische werken. Op terrein van infratechniek zijn wij gespecialiseerd in de onderaanneming van werken voor civiele en gww bedrijven. Wij ontzorgen hoofdaannemers op kostenefficiënte wijze met een gespiegelde organisatie, de uitvoering van werken en verhuur van bemand materieel. Bovendien zijn wij bereid de financiële, contractuele en technische risico’s over te nemen. Kortom: Veluwenkamp, partner in infra en cultuurtechniek.

Specialist in cultuurtechniek

Veluwenkamp is een familiebedrijf uit Hattem dat al ruim 40 jaar actief is om bedrijven en overheden op cultuurtechnisch terrein te ondersteunen. Als specialist in advies, uitvoering en materieelverhuur geven wij op kostenefficiënte wijze uitvoering aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en bos- en waterbouw. Wij maaien en doen watergangenonderhoud, beschoeiingswerkzaamheden en voeren onderhoud uit aan waterbouwkundige objecten. Ook leggen wij golfbanen en sportvelden aan en doen het beheer en onderhoud.

Partner in (infra)techniek

Voor civiele aannemingsbedrijven zijn wij de gespecialiseerde onderaannemer voor infratechnische werkzaamheden. Werkzaamheden op terrein van kabels en leidingen, riolering, grondwerk en kleinschalig betonwerk en verhardingen zijn onze specialiteit. Veluwenkamp beschikt daarbij over een organisatie welke gespiegeld is aan die van de hoofdaannemer. Projectleiders van hoofdaannemers worden bij het uitbesteden van werk in onderaanneming maximaal ontzorgd. Wij doen dit door de inzet van een eigen uitvoerder, calculator/werkvoorbereider en projectmanager. Deze professionele kennis en uitvoeringsorganisatie levert de gewenste snelheid en efficiency aan de projectuitvoering.

Duurzaamheid en mileau

Het beleid is erop gericht te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers en de negatieve effecten van bedrijfsprocessen op milieu- en duurzaamheidsaspecten, het energieverbruik en CO2-uitstoot te beperken of liever nog, te voorkomen. Veluwenkamp is er van overtuigd dat kansen voor duurzame oplossingen voortkomen uit het verbreden van de keten: door samenwerking met overheid, opdrachtgevers, toeleveranciers, afnemers en met de betrokkenheid van de omgeving. Wij denken na over ketenverbreding in het gehele bedrijf, waarbij wij bewust inspelen op ontwikkelingen in de markt.
Lees hier de volledige duurzaamheid- en milieubeleidsverklaring van Veluwenkamp.