CO2

CO2

De CO2-Prestatieladder is het instrument bij uitstek dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Veluwenkamp vindt dat de CO2-prestatieladder en de uitgangspunten uitstekend passen bij haar visie op duurzaamheid en ziet dit instrument als verbreding op het geformuleerde duurzaamheids- en milieubeleid. Veluwenkamp is actief bezig op het derde niveau van de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). Hieronder treft u rapportages aan ten behoeve van de CO2 prestatieladder die periodiek ververst en gepubliceerd worden.

 

Tussentijdse rapportage 2016
EMP Verslag 2015
EMP Verslag 2016
EMP verslag 2017
Footprint 2017
Emissieverantwoording 2018 1e half jaar
Initiatief tacide kennis juni 2018

Sector- en keteninitiatieven

De C02-Prestatieladder vráágt ook om actieve participatie. De eisen waaraan men moet voldoen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie én participatie. Met ‘participatie’ toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking en het delen van eigen kennis. Een belangrijk onderdeel is ook dat het bedrijf actief deelneemt aan sector- en keteninitiatieven. Veluwenkamp is actief in onderstaande C02 sector- en keteninitiatieven:

Sturen op CO2

Het landelijke initiatief ‘sturen op CO2‘ is opgezet door Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Het doel van het initiatief is dat de ca. 3.000 leden door deze gezamenlijke aanpak op individuele basis 4% emissie gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar 2014. Deelnemende bedrijven zijn actief in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie die al gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor de CO2 prestatieladder. Er worden o.a. bijeenkomsten georganiseerd waarbij deelnemers uitgebreid informatie met elkaar uitwisselen en CO2-reductie studiemateriaal ontvangen.

Platform Noord West Veluwe verduurzaamt

Veluwenkamp is samen met 17 andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden participant in het MVO convenant ‘Noordwest Veluwe verduurzaamt’. Het doel van dit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen convenant is om samen een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de regio. Deelnemers stellen MVO doelstellingen op om actief hun bedrijfsvoering in deze regio te verduurzamen. W2S, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen is de initiatiefnemer.

Initiatief Tacide Kennis

Het project richt zich op het maximaal benutten van competenties van mensen, organisatie en het sturen op duurzaam gedrag. Hierdoor worden mensen geprikkeld; eigen inbreng zorgt voor intrinsieke motivatie. Hun eigen inbreng toont de verborgen (tacide) kennis, welke tot op heden niet beschikbaar was. Er ontstaat een nieuw leiderschap waarin een ieder zijn inbreng toont en deze inbreng coherent wordt met het organisme organisatie. Kerndoel zal zijn: nieuwe innovatieve verdeling van kerntaken en bevorderen van de zelfredzaamheid van medewerkers. Het geheel met inachtneming van veilig, gezond werken met een zo min mogelijke milieubelasting, met als einddoel de CO2 neutrale organisatie. Het geheel van attitudes en doelen hebben wij samengevat in het begrip “duurzame inzetbaarheid Organisatie”.

Duurzaamheid en reststromen

De Vereniging Afvalbedrijven (BVOR) behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. De leden houden zich bezig met preventie, inzameling, recyclen, composteren, vergisten en energieterugwinning. BVOR heeft niet direct een C02 reductie initiatief maar binnen de BVOR wordt duurzaamheid van nature als een belangrijk item gezien voor de verwerking van reststromen.